نمایندگی فروش پالپ پرتقال مرغوب

آیا می توان با گرفتن نمایندگی فروش پالپ پرتقال مرغوب یک به تجارت اینترنتی و کسب کار در این را پرداخت؟ آیا ممکن است در این راه تجارت به مشکلاتی نیز برخرود؟
هنگامی که در ابتدای کار تجارت اینترنتی خود در زمینه ای مانند فروش پالپ پرتقال مرغوب هستید نباید زیاد خرج تبلیغات خود کنید و پول زیادی را در این زمینه خرج کنید. شما باید موفقیت های کوچکی را که به دست می آورید سرمایه کار خود قرار دهید. و نباید این موضوع را فراموش کنید که باید در هفته های اول کار خود فقط به آزمون خطا و آزمایش کردن آن ها بپردازید، و باید شش دانگ حواس و هوش خود را برای اینکه به مشکل و اشتباهی در این راه نخورید جمع کنید.
منبع: مرکبات ایران