فروش عمده پالپ پرتقال طبیعی

فروش عمده در بسیاری از آب میوه ها هم رایج است و می توان با قیمت مناسب از آن ها تهیه کرد. فروش عمده پالپ پرتقال طبیعی نیز وجود داشته و می توان در موقع نیاز از آن ها خرید نمود.
در برخی آب میوه ها تکه های خود میوه در داخل آن ها می باشد. به این گونه آب میوه ها، آب میوه پالپ دار گفته می شود. برخی از این آب میوه های پالپ دار فروش عمده نیز دارند. از جمله می توان به فروش عمده پالپ پرتقال طبیعی اشاره کرد. پالپ پرتقال ها به علت داشتن تکه پرتقال در داخل آب میوه از ویتامین C بیشتری برخوردارند.

منبع: مرکبات ایران