فروشگاه اینترنتی پرتقال کوچک

آیا فروشگاه های اینترنتی پرتقال ژاپنی نیز برای فروش عرضه می کنند؟ پرتقال های کوچک را می توان در گلدان پرورش داد؟

از پرتقال های کوچک می توان به پرتقال های ژاپنی و یا کامکوات ها اشاره کرد این پرتقال ها نیز جزء گروه و خانواده مرکبات می باشند.

با این تفاوت که درخت این نوع پرتقال کوتاه قد و به صورت درخچه بوده و ثمردهی بسیار زیادی دارد.

از این نوع درخت پرتقال به عنوان یک درخچه تزئینی نیز می توان در گلدان کاشت. فقط چون این نوع درخچه به سرما حساس است باید در زمستان از آن محافظت کرد.