عرضه انواع پرتقال صادراتی

انواع پرتقال برداشت شده از باغ های ایران به عنوان کالای صادراتی به سایر کشورها عرضه می گردد که این امر در رشد اقتصاد داخلی تاثیر قابل توجهی دارد.

در اکثر مواقع کالا و محصولات مرغوب که در کشور تولید می شود به سایر کشورها صادر شده که این امر از یک سو حامی تولید کننده داخلی است و از سوی دیگر در رشد اقتصادی کشورمان تاثیرات مثبتی خواهد گذاشت.

انواع پرتقال به عمل آمده در مزارع ایران در سطح کیفی بالا به بازار عرضه می گردد از این رو شرایط کالای صادراتی را دارا است.

گفتنی است بسیاری از کشورها مانند عراق و آذربایجان با آگاهی از مرغوب بودن پرتقال ایرانی خواهان سرمایه گذاری و تجارت در این زمینه می باشند.