صادرات پرتقال شمال به روسیه

سالانه چندین کانتینر پرتقال با کیفیت شمال به کشورهای روسیه ارمنستان و افغانستان صادر می شود. صادرات مرکبات می تواند ارز زیادی را وارد کشورمان کند.
کشور روسیه یکی از کشورهای هدف در زمینه ی صادرات پرتقال می باشد. صادرات پرتقال به روسیه برای ایران ارزش اقتصادی فراوانی دارد.
صادرکنندگان ایرانی می توانند انواع پرتقال مرغوب و باکیفیت شمال را با بهترین قیمت به کشورهایی مثل روسیه که از نظر وسعت اولین کشور جهان است صادر نماید.
نیاز فراوانی روسیه به انواع مرکبات می تواند زمینه ی صادرات انواع مرکبات ایرانی را به روسیه فراهم کند. نزدیکی و همسایگی روسیه با ایران می تواند زمینه ی صادرات پرتقال و مرکبات دیگر را افزایش بدهد.
صادرات پرتقال سودآوری زیادی برای تاجران مرکبات بهمراه دارد. قیمت پایین مرکبات ایرانی برای صادر کنندگان بسیار بصرفه و اقتصادی می باشد.
منبع: مرکبات ایران