تولید بهترین پرتقال رامسر

تولید بهترین پرتقال رامسر در چه فصلی صورت می گیرد؟ قیمت فروش این نوع پرتقال ها به چه صورت است؟ بهترین نوع خاک برای کاشت آن ها چه مناطقی است؟

بهترین مناطق برای کاشت گیاهان موجود در خانواده مرکبات مناطقی می باشد که آب و هوای مرطوب دارند مانند آب و هوای شمال کشور ایران با وجود اینکه این مناطق شرایط خوبی برای رشد این گیاه دارند اما رسه آن ها از آب زیاد بدشان می آید.

و در همین عیت خشکی نیز سازگاری ندارند و باعث می شود به ریشه این گیاه آسیب برسد.