تجارت اینترنتی پرتقال رشت

آیا پرتقال تولیدی رشت را به صورت اینترنتی می توان تجارت کرد؟ چه نوع پرتقال های در رشت و نواحی شمالی پرورش داده می شود؟
پرتقال های خونی و تو سرخ هم در جنوب کشور و هم در شمال کشور کشت می شود و لی پرتقال خونی که در شهرهای شمالی کشور در زمین های زراعی کشت می شود از نوع پرتقال تامسون می باشد. همانطور که گفته شد خوشبختانه این میوه دارای قابلیت نگهداری بسیاری می باشد فقط برای نگهداری آن نباید در فضای که هوا و دمای هوا زیاد است نگهداری شود.
منبع: مرکبات ایران