استفاده از نودل گوشت برای ساخت طناب بالن

طریقه پخت نودل گوشت مرغ بر پایه آرد کامل. افزایش محتوای خاکستر با افزایش سطح گوشت ممکن است به دلیل محتوای بیشتر مواد معدنی در گوشت در مقایسه با آرد گندم کامل باشد.

محتوای الیاف خام با افزایش سطح گوشت در رشته فرنگی گوشت مرغ روند کاهشی را نشان می دهد. مقادیر میانگین کلی عملکرد با افزایش سطح گوشت روند کاهشی را مشاهده کردند که ممکن است به دلیل افزایش رطوبت در محصولات باشد.

میانگین وزن کلی در بین انواع مختلف کاهش یافت و سطوح گوشت کمترین مقدار را در محصولات حاوی 50 درصد گوشت نشان داد.

میانگین کلی گوشت مرغ و نودل شاهد تهیه شده از آرد گندم کامل با سطوح مختلف گوشت (0 تا 50 درصد) کاهش در مقادیر افزایش حجم را نشان داد.

نودل

دلیل آن ممکن است افزایش پروتئین و رطوبت با افزایش سطح گوشت و کاهش محتوای کربوهیدرات باشد. مقادیر میانگین کلی شاخص حلالیت در آب در رشته گوشت مرغ آرد گندم کامل با افزایش ادغام سطوح گوشت کاهش یافت.

نمرات ارزیابی حسی بر روی ویژگی‌های حسی مختلف از جمله ظاهر و رنگ، طعم، بافت، پوشش دهان، شوری، شدت طعم گوشت و بیش از همه مقبولیت به‌دست آمد.

تمام مقادیر به‌دست‌آمده برای ویژگی‌های حسی انواع مختلف رشته فرنگی گوشت مرغ و کنترل‌ها به خوبی توسط پانل‌های حسی پذیرفته شد.

نودل های گوشت مرغ بر پایه آرد سبوس دار (T1) بالاترین مقادیر را از نظر همه ویژگی های حسی به جز شدت طعم گوشت به دست آوردند. بنابراین محصول برای مطالعه بیشتر انتخاب شد.

سطح معنی داری نشان داد که امتیاز رنگ و ظاهر محصولات حاوی 0 و 50 درصد گوشت با یکدیگر تفاوت معنی داری نداشت (05/0 P>) در حالی که این مقادیر با محصول T1 و T2 تفاوت معنی داری داشتند.